GGC ภูมิใจ! “ชลบุรีไบโอคอมเพล็กซ์” โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่ง 2 ครบครันความทันสมัย

นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์

นายจิรวัฒน์ นุริตานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC ได้นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 หรือ “ชลบุรี Biocomplex (CBC)” ณ เขตประกอบการไทยอีสเทิร์น อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์ อันเป็นส่วนผสมหลักของน้ำมันไบโอดีเซล ที่มีคุณภาพสูงสุดแต่ในต้นทุนที่ต่ำที่สุด โดยเทคโนโลยีที่ GGC นำมาใช้ประกอบด้วย

• Layer Esterification Technology คือ เทคโนโลยีที่เปลี่ยนกรดไขมันในน้ำมันปาล์มดิบให้เป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ เหมาะกับน้ำมันปาล์มที่มีคุณภาพหลากหลาย ช่วยให้รองรับผลผลิตของเกษตรกรได้มากขึ้น
• Catalyst Recovery Technology คือ เทคโนโลยีที่นำสารตัวเร่ง (Catalyst) กลับมาใช้ใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศแล้ว ยังส่งผลเชิงบวกด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่ง GGC ให้ความใส่ใจในขั้นตอนการดำเนินงาน
• Distillation Purification Technology คือ เป็นเทคโนโลยีการกลั่นที่ทำให้ไบโอดีเซลมีความบริสุทธิ์สูงขึ้น ลดการอุดตันจากสิ่งเจือปนต่างๆ ส่งผลดีต่อการนำไปใช้กับเครื่องยนต์ทุกประเภท พร้อมทั้งปราศจากการใช้น้ำในการชะล้าง ทำให้เกิดผลพลอยได้ คือ การลดปริมาณน้ำเสียที่มาจากกระบวนการผลิต
• Steam Generator Technology คือ เทคโนโลยีการนำความร้อนทิ้งจากกระบวนการกลั่นมาใช้ในการผลิตไอน้ำ ช่วยลดการใช้พลังงานและต้นทุนการผลิตอีกทางหนึ่ง

จากเป้าหมายการดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561 โรงงานเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 ของ GGC จะช่วยเสริมกำลังการผลิตของโรงงานแห่งที่ 1 (ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้ง 300,000 ตันต่อปี) ทำให้ GGC มีกำลังการผลิตติดตั้งของผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์มากถึง 500,000 ตันต่อปี

และเพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ GGC จึงได้อนุมัติแผนการก่อสร้างโรงงานกลีเซอรีนบริสุทธิ์แห่งที่ 2 ในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานเมทิลแห่งที่ 2 นี้ ซึ่งกลีเซอรีนบริสุทธิ์ (Refined Glycerin, RGL 99.5%) เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นสารตั้งต้นหรือสารเติมแต่งสำคัญในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเพื่อสุขอนามัย (Home and Personal Care) ได้แก่ สบู่ ครีม โลชั่น เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปาก อุตสาหกรรมยาและอาหาร ได้แก่ ยาแก้ไอน้ำเชื่อม ผลไม้อบแห้ง ลูกอมและหมากฝรั่ง รวมถึงอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้แก่ เรซิ่น พลาสติก ยาสูบ และอิพิคลอโรไฮดริน (ECH) เป็นต้น ณ ปัจจุบัน GGC มีโรงงานผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์แห่งที่ 1 ซึ่งมีกำลังการผลิตอยู่ที่ 31,000 ตันต่อปี แต่หลังจากการปรับปรุงกระบวนการผลิตทำให้มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 36,000 ตันต่อปี ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก อำเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง

โรงงานกลีเซอรีนบริสุทธิ์แห่งที่ 2 จะมีกำลังการผลิต: 20,000 ตัน ต่อปี ใช้กลีเซอรีนดิบ (Crude Glycerine) เป็นวัตถุดิบ ใช้เทคโนโลยีของ C.M. Bernardini (C.M.B) ด้วยเงินลงทุนราว 326 ล้านบาท พร้อมดำเนินการ เชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562

GGC เป็นผู้นำในการสนองตอบนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ของภาครัฐ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ กล่าวคือ ต้นน้ำ : GGC เลือกลงทุน “ชลบุรี Biocomplex” ในบริเวณนี้ เพราะอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบปาล์มน้ำมันที่อุดมสมบูรณ์ โดยมีกลุ่มไทยอีสเทิร์นหรือ TEG เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และที่สำคัญ คือ ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง GGC ยังให้ความสำคัญกับการใช้หลักการ Roundtable on Sustainable Palm Oil หรือ RSPO ในแหล่งวัตถุดิบบริเวณนี้ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการปลูกปาล์มน้ำมันโดยเน้นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ กลางน้ำ : คือ การก่อสร้างโรงงานผลิตเมทิลเอสเทอร์แห่งที่ 2 เพื่อนำวัตถุดิบที่ได้ไปจัดจำหน่าย ใช้งาน หรือต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ และ ปลายน้ำ : คือ การนำผลิตภัณฑ์เมทิลเอสเทอร์จากโรงงานมาต่อยอด โดยสร้างโรงงานผลิตกลีเซอรีนบริสุทธิ์ นอกจากนี้ GGC ยังได้ลงนามร่วมกับโครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation) หรือ EECi เมื่อกลางปี 2560 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นการวิจัยเพื่อต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง (Translational Research) การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมในพื้นที่ควบคู่ไปกับการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสร้างสังคมนวัตกรรมของประเทศ รองรับความต้องการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ในลักษณะบูรณาการการทำงานร่วมกัน ในลักษณะการทำงานร่วมแบบ Triple Helix และขยายผลต่อยอดไปสู่การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในลักษณะการทำงานร่วมแบบ Quadruple Helix ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GGC แกนนำด้านผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Flagship) ของกลุ่ม พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เป็นผู้บุกเบิกด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ โอลีโอเคมีในประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์แห่งการเป็นผู้นำของโอลีโอเคมีในตลาดโลก พร้อมกับ การส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจปลายน้ำที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรให้กับประเทศ เช่น อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน สารลดแรงตึงผิว (Surfactants) ตลอดจนผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยที่ผลิตจากวัตถุดิบจากธรรมชาติ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ของประเทศ

 

แชร์ข่าวนี้ให้กับเพื่อนๆ ผ่าน >>
 • 4
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  4
  Shares

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *