เลขาธิการ คปภ. ชูบทบาทนักคณิตศาสตร์ประกันภัยไทยในเวทีระหว่างประเทศยาแค่เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องทันโลกและมีความซื่อสัตย์สุจริตด้วย

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้กล่าวปาฐกถาในงานสัมมนานักคณิตศาสตร์ประกันภัยนานาชาติประจาปี 2561 (IFoA Asia Conference 2018) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ โฮเตล กรุงเทพฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งสหราชอาณาจักร (Institute and Faculty of Actuaries : IFoA) และสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย (The Society of Actuaries of Thailand : SOAT)

การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นเวทีให้ผู้บริหารประกันภัยและนักคณิตศาสตร์ประกันภัยจากประเทศต่างๆทั่วโลกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ข้อคิดเห็นเชิงวิชาการด้านการประกันภัย รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล การนาเทคโนโลยีมาช่วยทางาน การรายงานทางการเงิน และการบริหารธุรกิจประกันภัยในภูมิภาคเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้กว่า 400 คน

ในโอกาสนี้ เลขาธิการ คปภ. ได้กล่าวถึงพัฒนาการของธุรกิจประกันภัยไทยจากมุมมองของหน่วยงานกากับดูแลที่ต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากการเข้ามาของเทคโนโลยีดิจิทัลโดยยกตัวอย่าง การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ซึ่งเรียกว่า “RegTech” และการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการกากับดูแล หรือที่เรียกว่า “SupTech” รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงไปของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงจานวนนักคณิตศาสตร์ในปัจจุบันของภาคอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ว่ายังขาดแคลนนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นจานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาคอุตสาหกรรมประกันภัยมีอัตราเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนั้น สานักงาน คปภ. จึงได้วางแผนงานระยะยาวเพื่อเพิ่มจานวนนักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยจะบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาและสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน รวมถึงแนะนากลุ่มนิสิตนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และความสาคัญของวิชาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ทั้งนี้ สานักงาน คปภ. ได้ตระหนักถึงความสาคัญของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นบุคคลากรที่เป็นหนึ่งในฟันเฟืองหลักในภารกิจที่สาคัญของบริษัทประกันภัยและระบบประกันภัย เช่น การคานวณเบี้ยประกันภัย การประเมินมูลค่าสารองประกันภัย และการประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ ซึ่งนักคณิตศาสตร์ประกันภัยเองก็ต้องมีการเตรียมพร้อมรับมือกับภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง เช่น การมีมาตรฐานบัญชีใหม่ IFRS17 รวมถึงการเข้าร่วมการประเมิน FSAP ของธุรกิจประกันภัยที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งสานักงาน คปภ. ได้มีการยกระดับกฎระเบียบ และมาตรฐานการกากับดูแลให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยคือกฎกติกาเกี่ยวกับ ORSA ซึ่งนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมีบทบาทที่สาคัญในกระบวนการ ORSA ที่จะต้องประเมินความเพียงพอของการบริหารความเสี่ยงและจาลองสถานะความมั่นคงของบริษัทในอนาคต ภายใต้สถานการณ์ต่างๆ
จากบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่งของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยดังที่กล่าวมาข้างต้น เลขาธิการ คปภ. จึงได้ฝากข้อคิดให้กับนักคณิตศาสตร์ประกันภัยว่า “จะเก่งอย่างเดียวไม่พอ แต่จะต้องพัฒนาตนเองให้เท่าทันเทคโนโลยีและพัฒนาการต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตอีกด้วย”

แชร์ข่าวนี้ให้กับเพื่อนๆ ผ่าน >>
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *