ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัวหลักสูตร AEC Business Leader รุ่น 3 “Go ASEAN Together” มุ่งพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจรุ่ นใหม่ตัวจริงเจาะตลาดอาเซียน

0
4

นายไชยฤทธิ์ อนุชิตวรวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่ (ยืนแถวหน้า-กลาง) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และผู้อำนวยการหลักสูตรอบรมนั กธุรกิจแห่งอาเซียน (AEC Business Leader) พร้อมคณะผู้จัดการสาขาและผู้บริ หารสาขาของธนาคารใน CLMV ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้เข้ าอบรมหลักสูตร AEC Business Leader รุ่นที่ 3 จำนวนทั้งสิ้น 44 คน ในโอกาสวันเปิดโครงการ AEC Business Leader ปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “Go ASEAN Together” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพนั กธุรกิจรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวสู่ การเป็นนักธุรกิจตัวจริงของภูมิ ภาคอาเซียน ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับฟั งการ บรรยายพิเศษเชิงลึกถึงภาพรวมด้ านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และกฎระเบียบด้านการลงทุน รวมถึงเคล็ดลับการทำธุรกิจในกลุ่ มประเทศ CLMV จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่ มากด้วยประสบการณ์ เพื่อเป็นความรู้ที่ สามารถนำไปปรับใช้ได้จริ งในการเจาะตลาดอาเซียน